Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram

Közterület rendelet 2019

Közterület rendelet 2019 letöltése

Közterület használati díjak 2019

Közterület-használat engedély iránti kérelem letöltése


Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(II.11.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának rendjéről

 

Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésében, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet célja, hogy:

 1. a) a település sajátosságainak figyelembevételével meghatározza a közterület rendeltetésétől eltérő használatának rendjét, különös tekintettel a település-és közlekedésbiztonsági, környezet-és természetvédelmi, valamint műemlékvédelmi szempontokra, és a lakossági igényekre.
 2. b) kialakítsa a közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó eljárási rendet, megállapítsa a közterület-használat díj mértékét és megfizetésének módját,
 3. c) szankcionálja az engedély nélküli, valamint az engedélytől eltérő közterület használatot.

2. §

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Véménd Község közigazgatási területén található valamennyi közterületre, valamint a magántulajdonú ingatlanoknak- az erről szóló külön szerződés keretei között- a közhasználat céljára átadott területrészére (a továbbiakban együtt: közterület).

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

     a) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
     b) a nem helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételére.

3. §

A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.

II. Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele

4. §

(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához közterület-használati engedély és - az e rendeletben meghatározottak kivételével- a közterülethasználati-díj megfizetése szükséges.

(2)  Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdetőberendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,
b)mobil elárusítófülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,
c) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,
d) önálló hirdetőberendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, amennyiben a munkavégzés során a közterület használata 30 napnál hosszabb időt vesz igénybe,
f) alkalmi és mozgóárusításra,
g) kiállítás, alkalmi vásár céljára,
h) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, áru-kirakodásra,
i) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,
j) tüzelőanyag (tűzifa, szén) ideiglenes tárolására, amennyiben a tárolás időtatama 30 napnál hosszabb időt vesz igénybe.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt esetekben – az e) és j) pontok kivételével - a közterület-használati engedélyt csak 24 órát meghaladó közterület-használat esetén kell beszerezni. Az első 24 órás közterület-használat ezekben az esetekben ingyenes.

(4) A parkolást akadályozó eszközök/tárgyak (kövek, karók stb.) a belterületi utak melletti közterületeken, az úttest szélétől számított 3 méteren belül csak közterület használati engedéllyel helyezhetők ki azzal, hogy a közterületen elhelyezett tárgyak miatt bekövetkező balesetért, sérülésért, a gépjárműben keletkezett károkért a közterület használója a felelős.

5. §

Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.

III. Eljárási rendelkezések

1. A közterület-használati engedély iránti kérelem

6. §

(1) A közterülethasználati-engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. 

(2) A közterülethasználati-engedély iránti kérelmet a Rendelet 1. sz. Melléklete szerinti formanyomtatványon, az abban meghatározott tartalommal kell benyújtani a Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatal Véméndi Kirendeltségére, legalább a kérelmezett közterület-használat megkezdése előtt 15 nappal.

2. A közterület használat engedélyezése

7. §

(1) Az engedélyezési eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jár el, és döntését hatósági határozatba foglalja.

(2) Az engedély:

– az abban meghatározott idő elteltéig, vagy

– a megállapított feltétel bekövetkeztéig adható meg.

(3) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idényjelleggel, meghatározott idő elteltéig lehet kiadni.

(4) A közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama egy év. A közterület-használati engedély kérelemre meghosszabbítható.

8. §

Nem adható közterület-használati engedély:

a) tűz-és robbanásveszélyes tevékenység-kivéve tűzijáték szolgáltatás-gyakorlására,

b) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, tárgyak- és anyagok elhelyezésére,

c) sátorgarázs létesítésére,

d) közterületen nem árusítható termékek forgalmazására,

e) közterületen történő házaló jellegű árusításra.

9. §

(1) Az engedély iránti kérelem beadása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

(2) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, illetve szakhatósági – engedély beszerzését.

(3) A közterülethasználati-engedély jogosultja csak az engedélyben meghatározottak szerint végezheti a tevékenységet.

(4) A közterület-használó köteles az igénybe vett területet és annak közvetlen környékét folyamatosan tisztán tartani, a téli síkosság-mentességet biztosítani, a göngyöleg és szemét elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni.

(5) Az engedély csak az engedélyest, azaz magánszemély esetén őt, és segítő családtagját, jogi személy esetén annak tagját, alkalmazottját, vagy megbízottját jogosítja fel a közterület használatára.

(6) Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt a helyszínen tartani, illetve a létesítményen vagy hirdető-berendezésen a nevét, vagy az engedély számát (kereskedő esetében a székhelyet is) látható helyen és módon feltüntetni.

3. A közterület-használati engedély megszűnése

10. §

(1) Az engedély megszűnik:

 1. az engedélyben meghatározott idő elteltével,
 2. az engedélyben megállapított feltétel bekövetkeztével,
 3. visszavonással,
 4. a jogosult halálával, cselekvőképessége elvesztésével, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésével, a közterületen folytatott tevékenységre szóló jogosultság megszűnésével,
 5. a közterület használatára jogosult részéről történő, határidő lejárta előtti megszüntetésre irányuló szándékának bejelentésével azon időponttól, amikor a közterületet az eredeti állapot helyreállításával visszaadja.

(2) A közterület-használat megszűnésekor az engedélyesnek - amennyiben engedélyében ettől eltérő megállapítás nincs - az eredeti állapotot helyre kell állítania.

(3) A közterület-használattal járó kötelezettségek szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

(4) Az engedély az abban meghatározott időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére és az ennek alapján adott hozzájárulásra e rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

4. A közterület-használati engedély visszavonása

11. §

(1) A Polgármester bármikor elrendelheti a közterület-használati engedély közérdekből, kártalanítási kötelezettség nélkül történő visszavonását.

(2) Az engedélyt azonnali hatállyal vissza kell vonni, ha az engedélyes –hatósági jegyzőkönyvbe, vagy rendőri jelentésbe foglaltan-a közterületekre, vagy azok használatára vonatkozó jogszabályi előírásokat megszegi,

(3) Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyesnek 8 napon túli közterülethasználati-díj tartozása van, és azt az írásbeli felszólítást követő öt napon belül nem rendezi.


IV. A közterület-használati díj

1. A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja

12. §

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.

(2) Az engedélyes a közterülethasználati-díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) Az elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a felülnézetből számított vízszintes vetület alapterületét kell figyelembe venni, úgy, hogy a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.

(4) A számítás szempontjából minden töredék m2 egy egész m2-nek számít.

(5) Reklámtáblák, hirdető-berendezések, cég- és címtáblák és kifeszített transzparensek, zászlók felületének kiszámításánál a hirdető felület területét kell figyelembe venni.

(6) A közterülethasználati-díjat napi, havi, évi díjtételekben kell meghatározni.

(7) A közterülethasználati-díj mértékét a rendelet 2. sz. Melléklete tartalmazza.

(8) A közterülethasználati-díjat - éves használat esetén - félévente a Hivatal által kibocsátott számlán feltüntetett határidőben, az egy hónapot meghaladó, de egy évet el nem érő használat esetében a díjat havonta, az egyéb időtartamú díjakat előzetesen, egy összegben, legkésőbb a közterület-használatra vonatkozó engedély átvételekor az Önkormányzat részére átutalással, vagy a Hivatal pénztárában, készpénzben kell megfizetni.


2. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

13. §

Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és a közlekedést, a zöldfelületek, a növényzet védelmét, pihenési, köztisztasági célokat szolgáló köztárgyak elhelyezése, valamint a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után,

b) Véménd Község Önkormányzata költségvetéséből finanszírozott közintézmények építési és felújítási munkáival kapcsolatos közterület-használat után,

c) közcélú (jótékonysági, környezetvédelmi, egészségvédelmi) rendezvények    esetében. A közcélúság megítéléséről a Polgármester dönt.


5. A közterületre és annak használatára vonatkozó speciális rendelkezések

1. Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása

14. §

(1) Forgalomból kivont, műszaki érvényesség nélküli vagy üzemképtelen járműre (a továbbiakban együtt: üzemképtelen jármű) vonatkozó közterülethasználati-engedélyt a tulajdonosnak, üzembentartó esetén az üzembentartónak kell megkérnie.

(2) Az üzemképtelen járművet közterületen engedéllyel legfeljebb 30 napig szabad tárolni. A közterület-használati engedély nem hosszabbítható meg. A határidő leteltéig a tulajdonos (üzembentartó) a járművet a közterületről saját költségén köteles eltávolítani.

(3) A jármű tulajdonosa (üzembentartója) az üzemképtelen jármű esetében köteles a közterület-használati engedélyt, ilyen engedély iránti kérelem- névvel és lakcímmel ellátott – másolatát a járművön jól látható és olvasható helyen (a szélvédőüveg mögött vagy más alkalmas helyen) kifüggeszteni.


2. Közterületi parkolásra vonatkozó rendelkezések

15. §

(1) Díszburkolattal ellátott közterületen, valamint a karbantartott zöldterületeken parkolni nem szabad.

(2) A településen rendezvények idején ideiglenes forgalmi rend kerülhet bevezetésre, amely parkolózónák, forgalomcsillapított övezetek kialakítását eredményezheti. Az ideiglenes forgalmi, parkolási rendről a lakosságot bevezetése előtt 15 nappal tájékoztatni kell. A rendezvények idejére kialakított parkolókat csak állandó forgalomirányítás és a parkolási rend ellenőrzése mellett lehet üzemeltetni, melynek felelőse a rendezvény szervezője. A mozgáskorlátozottak részére a forgalom elől elzárt terület határánál ingyenes parkolási lehetőséget kell biztosítani.


VI. A szabálytalan közterület-használat jogkövetkezményei

16. §

(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó a Polgármester írásbeli felszólítására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül- helyreállítani.

(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, az engedély nélküli, vagy az eltérő használat időtartamára az egyébként fizetendő közterülethasználati-díj kétszeresének megfizetésére kell kötelezni.

(3) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel – kérelmére- a Polgármester a közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett következmények alól.

(4) Ha a közterületet a használó az (1) bekezdésben meghatározottak ellenére nem állítja helyre, úgy a használó költségére és veszélyére a Polgármester a helyreállítást elvégezteti.

(5) A közterületen engedély nélkül elhelyezett dolgok elszállításáról – az elhelyező költségére - a Polgármester gondoskodik, amennyiben azt az engedély nélküli használó írásbeli felhívásra nem teszi meg, illetve amennyiben a tulajdonos személye ismeretlen.


VII. Záró rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Véménd Község Önkormányzatának a közterületek használatáról szóló 5/2001(VIII.9.) számú rendelete.

(3) E rendelet rendelkezéseit a rendelet kihirdetésekor folyamatban lévő – még el nem bírált ügyekre is – alkalmazni kell.

Véménd, 2019. február 12.

Friedrich Péter jegyző

Barta Erzsébet polgármester

A rendelet kihirdetve:

Véménd, 2019. február 13.

Friedrich Péter jegyző

 

 

 

1.sz. melléklet

KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM


1. SZEMÉLYI ADATOK

A kérelmező (jogi személy esetén az ügyvezető) neve (születési neve):

...............................................................................................................................................

Jogi személy megnevezése:.......................................................................................................

 

Anyja neve:..............................................................................................................................

 

Születés helye, ideje (év, hó, nap):.............................................................................................

 

Állampolgársága:......................................................................................................................

 

Telefonszáma:..........................................................................................................................

 

Lakóhelye:...............................................................................................................................

 

Székhelye:...............................................................................................................................

 

Adószáma, adóazonosító jele:....................................................................................................

 

E-mail címe:.............................................................................................................................

 

2. KÖZTERÜLET HASZNÁLAT

Célja:......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Időtartama:..............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Helye:......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Módja, mértéke:.......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Jellemzőinek leírása (anyaga, rögzítés módja, elhelyezni kívánt tárgyak jellemzőinek leírása, gépjárművek esetében forgalmi rendszám, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.):.......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

3. A FOLYTATNI KÍVÁNT TEVÉKENYSÉG

Rövid leírása:...........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

A résztvevő tagok, családtagok, alkalmazottak, megbízottak neve, címe:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

Nyilatkozom, hogy a tevékenység gyakorlására jogosító okiratokkal rendelkezem, és azok másolatát az eljáró hatóság rendelkezésére bocsátom.

 

 

Véménd,.....................................

 

.............................................

Kérelmező aláírása, bélyegzője

 

 

2.sz. melléklet

Közterület-használati díjak

 

 

Közterület-használat megnevezése

Közterület-használati díja

1.

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, cég- és címtábla

300,-Ft/m2/hó

2.

Árusítófülke, pavilon, egyéb fülke

1.500,-Ft/m2/hó

3.

Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató, személygépkocsi (üzemképtelen is), teher- és különleges gépjárművek, valamint, ezek vontatmányainak elhelyezése

5.000,-Ft/m2/hó

5.

Önálló hirdető berendezések, táblák

700,-Ft/m2/hó

6.

Transzparensek

700,-Ft/m2/nap

 

7.

Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmeléktárolás, állványelhelyezés

500,-Ft/m2/hó

8.

Építési munkával kapcsolatos felvonulási területként történő igénybevétel

– 30 napon túl, de 6 hónapon belül

– 6 hónapon túl

200,-Ft/m2/hó

400,-Ft/m2/hó

9.

Alkalmi és mozgóárusítás

1.000,-Ft/m2/hó

10.

Vendéglátó-ipari előkert

600,-Ft/m2/hó

11.

Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése, árukirakodás

1.000,-Ft/m2/év

12.

Kiállítás

200,-Ft/m2/nap

13.

Alkalmi vásár

500,-Ft/m2/nap

14.

Rendezvények (ide nem értve a nem üzleti célú, kulturális rendezvényeket)

 

10,-Ft/m2/nap

15.

Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes használata

10,-Ft/m2/nap

16.

Tüzelőanyag tárolása 30 napon túl

100,-Ft/m2/nap

17.

Tűzijáték

5.000,-Ft/alkalom

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat

Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről szóló 2/2019.(II.11) önkormányzati rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései értelmében „ jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.”

Fentiek alapján a szabályozás várható következményei:

 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet megalkotása nyomán kialakult, jól szabályozott, az Önkormányzat és a lakosság, a vállalkozók igényeinek leginkább megfelelően kialakított közterület-használati renddel a társadalmi feszültségek csökkennek, a gazdaság élénkülhet.

A települési sajátosságokkal harmonizáló rendszerben megállapított közterülethasználati-díjak, és azok következetes alkalmazása önkormányzati bevételi forrást jelentenek.

 1.  Környezeti és egészségi következményei:

A közterületek használatának ésszerű korlátok közé szorításával a települési környezeti ártalmak alacsonyabb szinten tarthatóak, így az közvetetten a lakosság egészségi állapotát is befolyásolja.

A közterülethasználati-díjakból befolyó önkormányzati bevétel forrása lehet a települési környezet rendezettebbé tételének.

 1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terheket növelő hatása minimális.

 1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeleti szabályozás elmaradása esetén nem áll rendelkezésre a települési sajátosságokhoz igazodó helyi szabályrendszer.

 1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

 

Véménd, 2019. február 12.

Friedrich Péter jegyző

 


 

Indokolás

Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről szóló 2/2019.(II.11.) önkormányzati rendeletéhez

Általános indokolás

A központi joganyag nagymértékű módosulása, a közterületek rendeltetésüktől eltérő használatát eredményező életviszonyok jelentős változása, a közterületek használatára vonatkozó engedélyezési eljárás struktúráját kialakító szempontrendszer módosulása, a közterülethasználati-díjak önkormányzati bevételi forrást eredményező megállapítása által támasztott elvárások indokolják a rendelet megalkotásának szükségességét.

Részletes indokolás

1.§-hoz A rendelet megalkotásával elérni kívánt célt határozza meg.

2.§-hoz A rendelet területi és személyi hatályának rögzítése, és a hatálya alól kivett közterület-használatok megállapítása.

3.§-hoz A közterület-használat általános formájának rögzítése.

4.§-hoz A közterület rendeltetésétől eltérő használatának általános szabályozása. A közterülethasználati-engedélyt igénylő tevékenységek, dolgok felsorolása.

5.§-hoz Azon tevékenységek, dolgok felsorolása, melyekhez nem szükséges közterülethasználati-engedélyt beszerezni.

6.§-hoz A közterület-használati engedély iránti kérelemre vonatkozó rendelkezések.

7.§-hoz A közterület-használat engedélyezésére vonatkozó eljárási szabályok.

8.§-hoz Azon tevékenységek, dolgok, melyekre nem adható ki közterülethasználati-engedély.

9.§- hoz A közterület engedéllyel történő használatára vonatkozó előírások.

10.§-hoz A közterület-használat megszűnését eredményező okok felsorolása, a használat megszűnésekor alkalmazandó eljárásrend rögzítése.

11.§-hoz A közterülethasználati-engedély visszavonásának tényállásai.

12.-13.-§-okhoz A közterület-használat díjára, a díjmentességre vonatkozó rendelkezések.

14.-15.§-okhoz A közterület-használat speciális eseteire vonatkozó rendelkezések.

16.§-hoz Az engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő közterület-használat esetén alkalmazandó szabályok rögzítése.

17.§-hoz Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések. Átmeneti szabályok megállapítása.

 

Véménd, 2019. február 12.

Friedrich Péter jegyző

 


Közterület rendelet 2019 letöltése

Közterület használati díjak 2019

Közterület-használat engedély iránti kérelem letöltése