Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram

Mandátumszám 2019 - Véménd

Helyi Választási Iroda Vezetője

7727 Palotabozsok, Kossuth L.u. 73.

Telefon: 69/341-101, 69/541-004, email: palotabozsok@tolna.net

Ügyiratszám :    PAL/84-2 /2019.                                

Tárgy: képviselő-testület tagjai számának meghatározása

H A T Á R O Z A T

A Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-a figyelembe vételével Véménd Község egyéni listás választási rendszerben a képviselők által megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint határozza meg:

6 egyéni listás mandátum.

E határozat meghozatala napján a Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatal Véméndi Kirendeltsége hirdetőtábláján (7726 Véménd, Tavasz u. 1.) valamint Véménd Község Önkormányzatának hivatalos honlapján www.vemend.hu) kerül közzétételre.

A határozat ellen a Ve. 208. §-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Irodánál.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 3 napon belül, azaz legkésőbb 2019. február 14. napján 16.00. óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához.

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi címmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 306.§. (2) bekezdése értelmében A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát. át.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi ön-kormányzati képviselők és polgármesterek általános választása  évének január 1-jei lakosság-száma alapján kell meghatározni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, melyben a képviselők száma:

  • 100 lakosság: 2 fő
  • 1000 lakosság: 4 fő
  • 5000 lakosság : 6 fő
  • 10000 lakosság: 8 fő.

Tekintettel arra, hogy Véménd község 2019. január 1-jei lakosságszáma 1428 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §- a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a Ve. 209. §-a és 212. §- a tartalmazza.

A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46. § c) pontjának cb) alpontja alapján adtam meg.

Jelen határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46. §- ában, 208. § - 210. §- aiban, 306. §- ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §- ában, 4. § c) pontjában foglaltakon alapszik. 

 

Palotabozsok, 2019. február 11.                                                                      

 

Friedrich Péter

jegyző