Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram

Óvodavezetői pályázat

A Véméndi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szivárvány Óvoda Véménd (Regenbogen Kindergarten Wemend) intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshely betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2021. február 1-től 2026. január 31–ig.

A munkavégzés helye: 7726 Véménd, Szabadság tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény a Véméndi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő, nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda. 

Az intézményvezető az óvoda egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt, szervezi és irányítja az intézmény feladatkörébe tartozó tevékenységek szakszerű és hatékony ellátását, gyakorolja a munkáltatói jogokat az óvoda dolgozói felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (közalkalmazottak esetében a jubileumi jutalom tekintetében), továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság (vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett),
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • német nemzetiségi tanító vagy német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség,
 • közoktatásvezető szakképzettség,
 • legalább 1-5 év német nemzetiségi óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • az óvodában óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre alkalmazás,

Előnyt jelent:

 • német nemzetiségi nevelést folytató óvodában legalább 1-5 év vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget/képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • vezetői és szakmai program, az intézmény vezetésére vonatkozó elképzelések,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő elbírálásához.

A munkakör betölthető: 2021. február 1-től.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt:

Hergert Tamás nyújt a +36-30/2638079-es telefonszámon.  

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Véméndi Német Nemzetiségi Önkormányzat címére (7726 Véménd, Tavasz u. 1.), Hergert Tamás elnök részére, vagy elektronikus úton a hergert.tamas@vemend.hu email címre kell benyújtani 1 példányban.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott 3 tagú bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázat elbírálásáról a Véméndi Német Nemzetiségi Önkormányzat hoz döntést. A Véméndi Német Nemzetiségi Önkormányzat Német Önkormányzat és Véménd Község Önkormányzata közötti köznevelési szerződés értelmében Véménd Község Önkormányzata egyetértési jogot gyakorol az intézményvezetői megbízás során.

Pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 20.